Tietosuoja

Mäntsälän seurakunnassa käsitellään henkilötietoja lakisääteisten tehtävien suorittamiseksi sekä toiminnan ja palveluiden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Jäsentietoja ylläpidetään evankelis-luterilaisen kirkon jäsenrekisteri Kirjurin kautta. Mäntsälän seurakunta hallinnoi sen avulla omien jäsentensä tietoja. Sen tietosuojaseloste on nähtävillä alempana. Toiminnassa tietosuojaselosteet ovat saatavilla rekisteriin merkinnän yhteydessä. Rekistereiden tietosuojaselosteita voi tiedustella myös kirkkoherranviraston kautta.  

Henkilötietoja suojaa GDPR eli EU:n yleinen tietosuoja-asetus. Toimimme sen periaatteiden mukaisesti.

Periaatteiden mukaan henkilötietoja on

  • käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi
  • kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten
  • kerättävä vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden
  • päivitettävä aina tarvittaessa: epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava tai oikaistava viipymättä
  • säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten
  • käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Henkilötietojen tietopyyntö

Halutessasi tarkistaa henkilötietosi, ole yhteydessä kirkkoherranvirastoon.

Tietosuojan yhteyshenkilö

Tietosuojan mahdollisista puutteista voit olla yhteydessä tietosuojan yhteyshenkilöön. Mäntsälän seurakunnan tietosuojan yhteyshenkilö on hallintopastori Niko-Pekka Ovaskainen.

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavaan voit olla yhteydessä, jos haluat selvittää seurakunnan tietosuojamenettelyjen oikeellisuutta. Tietosuoja-asetuksen mukaista tietosuojavastaavan tehtävää hoitaa Lahden seurakuntayhtymästä Sirpa Salokannel. Yhteydenotot sähköpostitse, lahti.tietosuoja(at)evl.fi.

Kansallinen valvontaviranomainen

Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki p. 029 566 6700, tietosuoja(at)om.fi, www.tietosuoja.fi