Mäntsälän seurakunnan virallinen ilmoitustaulu

Täältä löydät seurakunnan nähtävillä olevat kuulutukset.

 

Kuulutus kirkkovaltuuston kokouksesta

 

Seurakuntakeskuksen virallinen ilmoitustaulu poistui käytöstä 

Mäntsälän seurakunnan julkisesti nähtävillä olevat kokouskutsut, kuulutukset, päätökset ja pöytäkirjat julkaistaan verkkosivuillamme. Asiakirjat ovat nähtävillä sen ajan kuin kirkkolaki määrää. Pöytäkirja ja päätös pidetään yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan.

Uuden kirkkolain (652/2023) mukaan seurakunnassa nähtävillä olevat kutsut, kuulutukset, pöytäkirjat ja päätökset julkaistaan julkisessa tietoverkossa. Nähtävillä pidettävään pöytäkirjaan ja viranhaltijapäätökseen liitetään muutoksenhakuohjeet eli oikaisuvaatimusohjeet tai valitusosoitus (KL 10:23).

Kirkkolain mukaan kirkon viranomaisten päätöksistä oikaisuvaatimuksen ja kirkollisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä seurakunnan viranomaisen päätöksestä myös seurakunnan jäsen, jollei muutoksenhakuoikeutta ole erikseen rajoitettu. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa (KL 10:24,2).